Artikel afbeelding

WAT IS HET NUT VAN ALGEMENE VOORWAARDEN ?

Als ondernemer moet u zich bewust zijn van het belang van algemene voorwaarden in uw offertes. Voor zover ze inroepbaar zijn, verstrekken algemene voorwaarden een kader voor de relatie tussen de partijen, leggen ze de respectieve rechten en plichten vast en bieden ze vaak een antwoord bij eventuele geschillen.

Zo kunnen algemene verkoopvoorwaarden een omkadering vormen voor alle handelingen van het verkoopproces, en de rechten en plichten van de koper en verkoper vastleggen. Ze bevatten verschillende clausules aangaande de verkoopprijs, de betalingsvoorwaarden, de leveringsvoorwaarden, de bedenktijd van de consument, enz.

ZIJN ALGEMENE VOORWAARDEN VERPLICHT?
Nee, algemene voorwaarden zijn wettelijk niet verplicht. Ze zijn echter sterk aan te raden. Als een verkoopovereenkomst niet gebonden is aan algemene voorwaarden, zijn de rechten en plichten van de contractuele partijen beperkt tot de verkoopovereenkomst en de bepalingen van het burgerlijk wetboek. Dat wettelijke stelsel kan minder geschikt zijn voor de effectieve situatie van de partijen. Daarom is het beter om algemene voorwaarden te voorzien die eigen zijn aan uw contractuele relatie.

HOE STELT U ALGEMENE VOORWAARDEN OP?
Bij het opstellen van uw algemene voorwaarden dient u ervoor te zorgen dat ze:

duidelijk, leesbaar en begrijpelijk opgesteld zijn; Indien dat niet het geval is, worden ze bij een geschil voorgelegd aan de interpretatie van de rechter, wat een zekere onzekerheid inhoudt ...
opgesteld zijn in een taal die uw medecontractant begrijpt, met name opdat hij er effectief kennis van zou kunnen nemen.
Vergeet niet om belangrijke clausules te voorzien, meer bepaald met betrekking tot de prijs, de betalingsvoorwaarden, het transport, de wettelijke garantie, de bedenktijd, de bevoegde rechtbank bij een geschil, het toepasselijke recht, enz.

ZIJN UW ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOMATISCH VAN TOEPASSING?
Nee, opdat uw algemene voorwaarden inroepbaar en dus dwingend zouden zijn, moeten er twee voorwaarden zijn vervuld:

Uw medecontractant moet ten laatste bij het afsluiten van de overeenkomst de mogelijkheid hebben gehad om kennis te nemen van de algemene voorwaarden. Dat betekent dat uw medecontractant op dat moment de mogelijkheid moet hebben gehad om ze te lezen. Als de algemene voorwaarden vermeld staan op de achterzijde van een document, moet u uw medecontractant inlichten over het feit dat hij ze daar kan raadplegen.
Er bestaan echter uitzonderingen op die regel. Bijvoorbeeld als de overeenkomst wordt gesloten tussen twee handelaars die al lang zakendoen met elkaar, kunnen algemene voorwaarden die worden meegedeeld na de totstandkoming van de overeenkomst inroepbaar en dwingend zijn voor de partijen.

Uw medecontractant moet op zekere wijze de algemene voorwaarden hebben geaccepteerd, hij moet dus zijn stilzwijgend of uitdrukkelijk akkoord hebben gegeven. Dat akkoord kan als volgt worden bekend gemaakt:
door een handtekening onder aan de algemene voorwaarden of op een document waarin er uitdrukkelijk naar wordt verwezen met vermelding waar ze raadpleegbaar zijn;
door het gebrek aan tegenwerping van uw medecontractant wanneer u de algemene voorwaarden inroept;
door het vakje "Ik accepteer de algemene voorwaarden" aan te vinken bij een overeenkomst op afstand (bijvoorbeeld op internet).
De partij die de algemene voorwaarden inroept, dient het bewijs te leveren van de kennisname en acceptatie ervan door de medecontractant. U kunt de algemene voorwaarden ook raadpleegbaar maken via een hyperlink. Die hyperlink moet enerzijds verwijzen naar de algemene voorwaarden en anderzijds duidelijk stellen dat de algemene voorwaarden wezenlijk deel uitmaken van de overeenkomst.

VOORZIE GEEN ONRECHTMATIGE CLAUSULES IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN!
Een onrechtmatige clausule is een bepaling die een effectief onevenwicht creëert tussen de rechten en plichten van de partijen, door bijvoorbeeld slechts een van de partijen te bevoordelen. Het Belgisch recht verbiedt dergelijke clausules.

Zo is bijvoorbeeld de wettelijke garantietermijn voor een defect product in een verkoopovereenkomst 2 jaar. Elke clausule die een kortere termijn voorziet, wordt beschouwd als onrechtmatig. Dat geldt ook voor clausules die het de koper onmogelijk maken om een verborgen gebrek aan te geven.

Als een clausule onrechtmatig is, wordt ze als nietig beschouwd. De overeenkomst en de rest van de algemene voorwaarden blijven wel gelden tussen de partijen.

In de praktijk is de beste manier om ervoor te zorgen dat uw algemene voorwaarden zijn aangepast aan uw situatie enerzijds door ze te kopiëren/plakken van een voorbeeld op internet, en anderzijds door een beroep te doen op iemand met kennis van zaken. U kunt ook terecht op juridische websites die heel efficiëntie hulp aanbieden, zoals www.EuroCollect.eu

Op January 10, 2021